Logotyp Wisła Płocka S.A.
Oficjalna strona internetowa
WISŁY PŁOCK S.A.

PODSTAWOWE INFORMACJE

WISŁA PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Łukasiewicza 34, 09-400 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000026644, NIP: 774-22-62-118, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 23.656.200,00 zł.

 

OGŁOSZENIA

 

STATUT

Tekst jednolity Statutu Wisły Płock S.A. do pobrania tutaj

 

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

SF_2019

 

F.01.PKT.5


Właściciel

Sponsor strategiczny

Sponsorzy główni